Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Tonny Media B.V.

 
Artikel 1: Definities
    1. Tonny Media B.V.: Tonny Media, gevestigd te Amsterdam onder KvK nr. 80814301.
    2. Klant: degene met wie Tonny Media B.V. een overeenkomst is aangegaan.
    3. Partijen: Tonny Media B.V. en klant samen.
    4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.


Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
    1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen,
    overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Tonny Media B.V..
    2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
    overeengekomen.
    3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de
    klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
    1. Aanbiedingen en offertes van Tonny Media B.V. zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders
    vermeld.
    2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het
    aanbod of de offerte staat vermeld. 
    3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod
    of de offerte.
    4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en
    schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 4: Aanvaarding 
    1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Tonny Media B.V. zich het recht
    voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken,
    zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
    2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Tonny Media B.V. slechts, nadat de klant deze
    schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.


Artikel 5: Prijzen
    1. Alle prijzen die Tonny Media B.V. hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele
    overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij
    uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
    2. Alle prijzen op die Tonny Media B.V. hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die
    anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Tonny Media B.V. te allen tijde wijzigen. 
    3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Tonny Media B.V. vastgesteld op grond
    van de werkelijk bestede uren. 
    4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Tonny Media B.V., geldend voor de
    periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
    5. Indien partijen voor een dienstverlening door Tonny Media B.V. een totaalbedrag zijn
    overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs,
    waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
    6. Tonny Media B.V. is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 

    7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Tonny Media B.V. de klant tijdig te
    laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 
    8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de
    opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
    9. Tonny Media B.V. heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 
    10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Tonny Media B.V. prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
    11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Tonny Media B.V. op te zeggen indien hij niet
    akkoord gaat met de prijsverhoging.


Artikel 6: Gevolgen niet tijdig betalen
    1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Tonny Media B.V. gerechtigd een
    rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een
    gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
    2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele
    schadevergoeding verschuldigd aan Tonny Media B.V.. 
    3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
    incassokosten. 
    4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Tonny Media B.V. zijn verplichtingen opschorten totdat de
    klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
    5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn
    de vorderingen van Tonny Media B.V. op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
    6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Tonny Media B.V.,
    dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Tonny Media B.V. te betalen. 


Artikel 7: Opschortingsrecht
 
    Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit
    deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
    Artikel 8: Verrekening
 
    Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Tonny Media
    B.V. te verrekenen met een vordering op Tonny Media B.V.. 
 
Artikel 9: Verzekering
    1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen
    onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
    o geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
    o zaken van Tonny Media B.V. die bij de klant aanwezig zijn
    o zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
    2. De klant geeft op eerste verzoek van Tonny Media B.V. de polis van deze verzekeringen ter inzage.


Artikel 10: Garantie
 
    Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze
    voor Tonny Media B.V. enkel inspanningsverplichtingen en dus geen resultaatsverplichtingen.
 

Artikel 11: Uitvoering van de overeenkomst 
    1. Tonny Media B.V. voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen
    van goed vakmanschap uit. 
    2. Tonny Media B.V. heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten
    verrichten door derden.
    3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en
    betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
    4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Tonny Media B.V. tijdig kan beginnen aan de
    uitvoering van de overeenkomst.
    5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Tonny Media B.V. tijdig kan beginnen aan de uitvoering
    van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening
    van de klant.


Artikel 12: Informatieverstrekking door de klant 
    1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van
    de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Tonny Media
    B.V..
    2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde
    informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard
    van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
    3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Tonny Media B.V. de betreffende bescheiden. 
    4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Tonny Media B.V. redelijkerwijs verlangde
    informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor
    vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de
    klant.


Artikel 13: Intellectueel eigendom 
    1. Tonny Media B.V. behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht,
    merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers
    met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij
    partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
    2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke
    toestemming van Tonny Media B.V. (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen
    of op andere wijze gebruiken.


Artikel 14: Geheimhouding 
    1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Tonny Media B.V. ontvangt
    geheim.
    2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Tonny Media B.V. waarvan de klant weet of
    redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan
    verwachten dat verspreiding ervan Tonny Media B.V. schade kan berokkenen.
    3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde
    informatie ook geheimhoudt. 
    4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
    o die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is
    geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van
    de klant
    o die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 
    5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende
    overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 15: Boetebeding
    1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over
    intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van
    handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
    ● is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
    ● is de andere partij een klant die geen consument is dan bedraagt deze boete € 5.000
    2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag
    dat die overtreding voortduurt.
    3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure
    nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
    4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige
    rechten van Tonny Media B.V. waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.


Artikel 16: Vrijwaring
 
    De klant vrijwaart Tonny Media B.V. tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de
    door Tonny Media B.V. geleverde producten en/of diensten. 
 
Artikel 17: Klachten
    1. De klant dient een door Tonny Media B.V. geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk
    te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
    2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de
    overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Tonny Media B.V. daarvan zo spoedig mogelijk,
    doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
    3. Consumenten dienen Tonny Media B.V. uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de
    tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
    4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Tonny
    Media B.V. in staat is hierop adequaat te reageren. 
    5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
    6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden
    dat Tonny Media B.V. gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn
    overeengekomen.


Artikel 18: Ingebrekestelling
    1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Tonny Media B.V..
    2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Tonny Media B.V. ook
    daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 


Artikel 19: Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
 
    Als Tonny Media B.V. een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk
    aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Tonny Media
    B.V. verschuldigd zijn. 
 

Artikel 20: Aansprakelijkheid Tonny Media B.V.
    1. Tonny Media B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor
    zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
    2. Indien Tonny Media B.V. toch aansprakelijk is voor schade, dan is Tonny Media alleen aansprakelijk
    voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
    ● Redelijke kosten die Klant zou moeten maken om de prestatie van Tonny Media B.V. aan de
    overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed
    indien de overeenkomst door, of op vordering van Klant wordt ontbonden;
    ● Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor
    zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
    ● Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Klant aantoont
    dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze voorwaarden.
    3. Tonny Media B.V. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst,
    gemiste besparingen of schade aan derden.
    4. Indien Tonny Media B.V. aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door
    een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige)
    uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot
    het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
    5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn
    slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot
    schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige
    verplichting.
    6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo
    spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Tonny Media B.V. meldt. Iedere vordering
    tot schadevergoeding tegen Tonny Media B.V. vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf)
    maanden na het ontstaan van de vordering.
    7. Tonny Media B.V. is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art.6:76 BW.
    8. Tonny Media B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Tonny Media
    B.V. is uitgegaan van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.


Artikel 21: Vervaltermijn
 
    Elk recht van de klant op schadevergoeding van Tonny Media B.V. vervalt in elk geval 12 maanden na
    de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet
    uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
 
Artikel 22: Recht op ontbinding
    1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Tonny Media B.V. toerekenbaar
    tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere
    aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
    2. Is de nakoming van de verplichtingen door Tonny Media B.V. niet blijvend of tijdelijk onmogelijk,
    dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Tonny Media B.V. in verzuim is. 
    3. Tonny Media B.V. heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn
    verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Tonny Media
    B.V. kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant
    zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Artikel 23: Overmacht
    1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming
    van Tonny Media B.V. in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Tonny
    Media B.V. kan worden toegerekend in een van de wil van Tonny Media B.V. onafhankelijke situatie,
    waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt
    verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Tonny Media
    B.V. kan worden verlangd. 
    2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend:
    noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht
    van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-,
    computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene
    vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
    3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Tonny Media B.V. 1 of meer verplichtingen
    naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Tonny Media
    B.V. er weer aan kan voldoen. 
    4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide
    partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
    5. Tonny Media B.V. is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet
    als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.


Artikel 24: Medewerkersbeding
    1. Klant zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals 1 (één) jaar na beëindiging daarvan
    slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Tonny Media B.V., medewerkers van Tonny
    Media B.V. die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen
    dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
    2. Tonny Media B.V. zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien Klant
    een passende schadeloosstelling heeft aangeboden. Een passende schadeloosstelling is gedefinieerd als
    een vergoeding van 10 (tien) maandsalarissen op basis van een werkweek van 40 uur.


Artikel 25: Wijziging van de overeenkomst 
 
    Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud
    ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
    dienovereenkomstig aan.
 
Artikel 26: Wijziging algemene voorwaarden
    1. Tonny Media B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
    2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
    3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Tonny Media B.V. zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
    4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de
    overeenkomst op te zeggen. 


Artikel 27: Overgang van rechten
    1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden
    overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Tonny Media B.V.. 
    2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83,
    tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 28: Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
    1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken,
    dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
    2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het
    dichtst in de buurt komt van wat Tonny Media B.V. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt
    voor ogen had.


Artikel 29: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
    1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
    2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Tonny Media B.V. is gevestigd / praktijk houdt /
    kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij
    de wet dwingend anders voorschrijft.
    Opgesteld op 15 april 2021.

KVK-nummer: 80814301

Volg ons op de socials: